سیستم حفاظت کاتدی موقت

در روش حفاظت کاتدی با استفاده از آند فداشونده با اتصال یک فلز فعال تر به فلزی که قرار است حفاظت شود یک پیل گالوانیک بوجود می آورند. بطوریکه واکنش اکسیداسیون در آن متمرکز شده و از خوردگی سازه جلوگیری می شود. در این نوع از حفاظت کاتدی با توجه [...]

بیشتر بخوانید

سیستم حفاظت کاتدی دائمی

در این روش جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی توسط یک ترانسفورمر رکتیفایر و بستر آندی به سازه تحت حفاظت تزریق می گردد. در نتیجه واکنش الکتروشیمیایی صورت پذیرفته و از خوردگی سازه تحت حفاظت جلوگیری به عمل می آید. از مزایای این روش سیستم حفاظت کاتدی قابلیت استفاده در تمامی [...]

بیشتر بخوانید