کاربرد الکتروشیمی چیست؟

الکتروشیمی علمی مابین شیمی فیزیک و شیمی تجزیه است. به الکتروشیمی، برق شیمی هم گفته می‌شود. علم الکتروشیمی واکنش‌ های شیمیایی را بررسی می‌کند که به دلیل عبور جریان الکتریکی انجام می شوند. از دیگر کاربرد الکتروشیمی می توان به بررسی واکنش هایی اشاره کرد که انجام آن ها جریان [...]

بیشتر بخوانید