کوپن حفاظت کاتدیک

کوپن ها به صورت کلی به دو نوع تقسیم می شوند:

 کوپن خوردگی:

کوپن ها می بایست در جایی نصب شوند که میزان جریان حفاظتی دریافت شده توسط آنها مشابه آن سازه باشد و پس از مدت زمان معینی این کوپن ها برداشته شده و وزن می شوند. نرخ خوردگی عبارت از کاهش وزن در واحد زمان.

 کوپن پلاریزاسیون:

یکی از راه کارهایی که می توان توسط آن عملکرد سیستم حفاظت کاتدیک را بررسی نمود استفاده از  کوپن های پلاریزاسیون است.این کوپن ها به صورت الکتریکی به سازه محافظت شده وصل می شوند.

به عبارت دیگر کوپن های پلاریزاسیون می توانند برای پایش معیار سیستم حفاظت کاتدیک مورد استفاده قرار گیرند.از مزایای این کوپن های این است که می توان بدون قطع نمودن چندین منبع تغذیه و با حذف IR drop ،پتانسیل سازه مورد نظر را اندازه گیری نمود