میله ارت و تجهیزات جانبی

میله های ارت موجود در بازار شامل:

میله ارت کاپرباند

میله ارت مسی

میله ارت استنلس استیل

استفاده از میله ارت کاپرباند در سیستم ارتینگ بسیار موثر و اقتصادی می باشد و به نوعی این میله برای سیستم ارتینگ ایده آل محسوب می شود. برای تولید این نوع میله ها مغز فولادی را ابتدا اسید شویی و اکسید زدایی و چربی گیری می کنند و سپس مس خالص با در صد خلوص بالای ۹۹٫۵ درصد و با چسبندگی بالا را به مغز فولادی می نشانند از مزایای این روش می توان به عدم نفوذ آب در بین لایه های فولاد و مس اشاره کرد که باعث می شود مغز فولادی در طی زمان کاملا سالم بماند.همچنین به دلیل اکسید برداری از مغز فولادی و عدم وجود چربی بین لایه ها ارتباط مکانیکی و الکتریکی فوق العاده ایی بین مغز فولادی و مس برقرار می شود.استفاده از این نوع میله ها در زمین های سنگی و سخت معمول می باشد.

ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎی ارت مسی از ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺸـﺸـﻲ ﺑﺎﮔﺮﻳﺪ ١٠٢C و ١٠٢C ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎدارد ٢٨٧۴ BS ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ وزﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ PH آن زﻳﺮ ٣ ﻳﺎ ﺑﺎﻻی ٨ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻃﻮل ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮواﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ ارت ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺗﻤﺎم رزوه را اراﺋﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﻛﻮﺑﻴﺪن آﺳﺎن وﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺮاب ﺷﺪن رزوه ﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪ ارت از ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرآﻟﻨﻲ ﻛﻪ از ﻓﻮﻻد ﺑﺎاﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد. ﺟﻬﺖ ﻛﻮﺑﻴﺪن آﺳـﺎن وﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺮاب ﺷـﺪن رزوه ﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪ ارت ﻣﻴﺘﻮان از ﺿـﺮﺑﻪ ﺧﻮراﺳـﺘﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻓﻮﻻد ﺑﺎاﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸـﻮد را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

در ﻗﺴـﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﭘﻴﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺪﻓﻮن ﺷـﺪن ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮﻫﻤﺴـﺎن درﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻣﻴﻠﻪ استنلس استیل اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺳـﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺲ وﻳﺎ روﻛﺶ ﻣﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﻮدن ﭘﻴﻞ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﻜﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﺳـﺎزه ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳـﺘﻨﻠﺲ اﺳـﺘﻴﻞ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺪ ٣٠۴ و ٣١۶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ٩٧٠BS ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد.اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ودر زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ PH آن ﻛﻤﺘﺮ از ٣ وﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٨ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.