مواد کاهنده مقاومت زمین

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺧﺘﻼل در ﻛﺎر دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻧﺎﺷـﻲ از ﺻـﺎﻋﻘﻪ، اﺗﺼـﺎل ﻛﻮﺗﺎه و ... ﻻزم اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻛﻠﻴﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ، دﻛﻠﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺳـﻴﺴـﺘﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼـﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴـﻴﺘﻪ را ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ.در ﺳـﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ از ذﻏﺎل و ﻧﻤﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﻲ ﺷـﺪ و ﺳـﻴﺴـﺘﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل از ﻛﺎر ﻣﻲ اﻓﺘﺎد. ﭘﺲ از آن از ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺧﺸـﻚ ﺳـﺎل از اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷـﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ داد اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ٢٠٠٠-٨٠ IEEE، ٧۴٣٠BS و ITU-T ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺻـﻴﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ( (٢٠٠٠-٨٠IEEEاﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه ﺑﺎﻻی ﺧﺎک را دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.