صفحه ارت یکپارچه و مشبک

ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺲ ﺳﺨﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﻴﻨﮓ و در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻮﺑﻴﺪن ﻣﻴﻠﻪ ارت ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.(ﭼﺎه ارت)

صفحه ارت به صورت عمومی در چاه های ارت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک هادی الکتریسیته می تواند جریان الکتریکی را به زمین منتقل کند. در واقع جریان الکتریکی اضافه از دستگاه‌های الکترونیکی گرفته می‌شود و از طریق سیم مسی و نهایتاً صفحه ارت به زمین منتقل شده در نتیجه خطر برق گرفتگی و آسیب از افراد و دستگاه الکتریکی دور می‌شود.