حوضچه ارت

مطابق با استاندارهای مربوط به سیستم ارتینگ می بایستی امکان بازدید و بازرسی دوره ای از سیستم وجود داشته باشد. لذا جهت فراهم آوردن چنین امکانی از حوضچه های ارت و یا دریچه های بازدید استفاده می شود ، این حوضچه ها به گونه ای طراحی می شود که قابلیت نصب شیشه مسی را دارا باشد تا به کمک آن بتوان باند کردن سیستم ارتینگ را انجام و از طرفی امکان اندازه گیری های لازم را برای بازرس بوجود آورد.

آنواع حوضچه های ارت : 1-حوضچه های ارت بتنی ، 2- حوضچه ارت پلی ایتلنی