تسمه های مسی

یکی از پر کاربرد ترین هادی های الکتریکی در صنعت ارتینگ و حفاظت از صاعقه تسمه مسی می باشد.، هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار خوب از ویژگی های این محصول بوده که باعث استفاده گسترده آن در سیستم های ارتینگ شده است .

انعطاف پذیری تسمه های مسی باعث شده تا در صورت خم کردن هیچگونه ترک و شکستگی در محل خم به وجود نیاید .در صنعت از رول و تسمه مسی در تابلوها و هادی انتقال (ارت )ا استفاده می گردد.  در سیستم ارتینگ و صاعقه گیر از این تسمه ها به عنوان هادی نزولی و یا هادی ارت استفاده می گردد .