الکترودهای مرجع

یکی از روش های محافظت از سازه در برابر خوردگی، نصب و اجرای سیستم حفاظت کاتدی می باشد. به منظور نظارت بر صحت عملکرد سیستم حفاظت کاتدی و بررسی و مقایسه نتایج حاصل، باید پتانسیل سازه نسبت به یک الکترود مرجع سنجیده شود. الکترودهای مرجع به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

  • ثابت
  • قابل حمل

از آنجاکه الکترودهای مرجع قابل حمل و سازه از هم جدا هستند، این نوع الکترودها به اصطلاح نیم پیل یا هافسل (Half-Cell) نامیده می شوند. انواع الکترودهای مرجع عبارتند از:

  1. الکترود استاندارد هیدروژن (SHE or NHE)
  2. الکترود استاندارد کالومل (SCE)
  3. الکترود مرجع Cu/CuSo4) CSE)
  4. الکترود مرجع Ag/AgCl) SSE)
  5. الکترود مرجع Zn یا Zn/ZnSo4) ZSE)

کاربردها

خاک (Cu/CuSo4, Zn/ZnSo4)

آب تازه (Ag/AgCl/0.5 M KCL, Cu/CuSo4)

آب شور (Ag/AgCl/Standard KCL, Zn)