پلاریزاسیون سل

مجزا سازهای جریان DC در انواع پلاریزاسیون الکترولیتی (PC)  و الکترونیکی (PCR) به سازه تحت حفاظت کاتدیک وصل می شوند و سیستم ارتینگ را از حفاظت کاتدیک جدا می کنند که این امر از هدر رفت جریان سیستم حفاظت کاتدیک به سمت یک فلز نجیب ( به عنوان الکترود ارت) جلوگیری می نماید. اصول عملکرد پلاریزاسیون سل ها عبور جریان AC شامل فالت و صاعقه و جلوگیری از هدر رفت جریان DC به سمت زمین است.

انواع پلاریزاسیون سل:

    • پلاریزاسیون سل الکترولیتی( مایع)
    • پلاریزاسیون الکترونیکی (جامد)