کک

کک یک نوع پشت بند کربنی است که در اطراف آند ریخته می شود. موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

    • مقاومت الکتریکی محیط اطراف آند را کاهش می دهد تا مقدار جریانی که آند می تواند تخلیه کند را افزایش دهد.
    • سطح آند را افزایش می دهد. بنابراین مقدار جریان بیشتری را تخلیه می نماید.
    • مصرف آند را کاهش می دهد چراکه کربن به مانند یک آند خود مصرف می شود قبل از اینکه آند مصرف شد.

اندازه و شکل دانه های کک بسیار مهم هستند.هر دو پارامتر مقدار تماس بین آند و خاک پیرامون و در نتیجه تخلخل را تعیین می کنند. این تخلخل برای خارج شدن گاز نقش مهمی را بازی می کند. استفاده معمول کک برای بسترهای آندی افقی، عمودی کم عمق و یا چاه خشک می باشد.

Generally carbonaceous backfill material usually is one of the following types

Type 1: Coal coke breeze

Type 2: Calcined petroleum coke breeze

Type 3: Special calcined petroleum coke breeze

از نوع 1 و 2 به طور معمول در بسترهای آندی سطحی و از نوع 3 در بسترهای آندی عمیق استفاده می شود. مطابق با استاندارد IPS-M-TP-750/2 سه نوع از مواد پشت‌بند کربنی که دارای مقادیر بالایی از کربن (کک متالورژی 80%، کک پترولیوم 90% و کک پترولیوم ویژه 95%) می باشند، تأمین می شود.