ترانسفورماتور رکتیفایر

ترانس رکتیفایر یکی از محصولات از تجهیزات مهم و راهبردی سیستم حفاظت کاتدیک می باشد. در سیستم های حفاظت کاتدی با استفاده از تزریق جریان، از ترانس رکتیفایر یا منبع تغذیه جریان مستقیم، برای افزایش پتانسیل الکترون ها از آندها به منظور تأمین جریان محافظتی مورد نظر استفاده می شود. تقریباً همه سیستم های حافظت کاتدی با تزریق جریان از ترانس رکتیفایر مجهز به جریان متناوب به عنوان منبع تغذیه استفاده می کنند.

این ترانس ها به گونه ای طراحی شده اند تا استانداردهای IEC , IPS و دیگر استانداردهای مد نظر مشتری را برآورده نمایند. ترانس های یک و سه فاز تا 400 ولت و فرکانس60/50 هرتز در این شرکت تولید می شوند. بسته به شرایط و موقعیت، این ترانس ها با هوا و یا روغن خنک می شوند.همچنین این ترانس ها می توانند در فضای باز و یا بسته و در دامنه دمایی 20- تا 55 درجه کار کنند.