تجهیزات جوش احتراقی

در اﻳﻦ روش ﺟﻮﺷـﻜﺎری از ﭘﻮدری ﻣﺘﺸـﻜﻞ از اﻛﺴـﻴﺪ ﻣﺲ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸـﻮد.اﺟﺮای اﻳﻦ ﺟﻮش درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷـﻮک ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:

  • ﻫﺎدی ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮش ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﻃﻮﺑﺘﻲ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  • ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺪود ١٣٠ درﺟﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺮم ﺷﻮد
  • ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻮش ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ١٠ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮش راﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻨﻚﮔﺮدد.
  • ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﺟﻮش ﺑﻌﺪی ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدد.

ﭘﻮدر ﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻣﺲ و ﻣﺲ ﺑﻪ آﻫﻦ را ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ دﻫﺪ.