بازدارنده های فاز گازی

نسل جدیدی از این محصولات که به بازدارنده های فاز بخار(VCI) مرسومند با تشکیل لایه ای مولکولی بر سطح فلز در معرض آسیب، از خوردگی آن برابر عوامل مختلفی مانند رطوبت، گازهای SO2 و  H2S جلوگیری میکنند. این بازدارنده ها عبارتند از:

  • بازدارنده های افزودنی به پوشش و مایعات
  • بازدارنده های مخصوص بتن مسلح
  • بازدارنده های مخصوص بسته بندی
  • بازدارنده های تصفیه آب (water treatment)
  • بازدارنده های پوششهای راندمان بالا
  • بازدارنده های صنایع تصفیه نفت و گاز
  • بازدارنده های صنایع دریایی offshore