آندها

آندهای فداشونده

این نوع آندها دارای طول عمر محدود هستند و جهت حفاظت کاتدیک خطوط زیر زمینی با طول محدود و حفاظت کاتدیک موقت استفاده می شوند و به این دلیل به آندهای فداشونده نیز معروف هستند.

 

 

آندهای دائمی

برای سازه های بزرگ و یا جایی که مقاومت الکترولیت زیاد است، آندهای گالوانیکی نمی توانند به صورت فنی و اقتصادی جریان لازم برای حفاظت را تامین نمایند.  در این موارد سیستم تزریق جریان استفاده می شود.در این سیستم، آندها به منبع تغذیه جریان مستقیم که در اغلب موارد یک ترانس رکتیفایر است، وصل می شوند. آندها در این سیستم در اندازه ها و اشکال گوناگونی در دسترس هستند. آندهای به شکل تیوب یا راد و ریبون و سیمی از جنس های مختلف تهیه می شوند.